1. algemene bepalingen

1.1
dit zijn de Algemene Voorwaarden van YourHanger B.V.

postadres: YourHanger B.V., Hendrik Figeeweg 3D, 2031 BJ Haarlem

email: info@yourhanger.com

1.2
YourHanger B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 76.684.687 via de website van YourHanger kunnen consumenten kledinghangers en aanverwante artikelen bestellen en kopen.

1.3
deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen YourHanger B.V. en derden (hierna: ‘koper’) via de website van YourHanger B.V. (hierna: ‘de website’) gesloten overeenkomsten. Nederlands recht is van toepassing op het tot stand komen en de afwikkeling daarvan. door het plaatsen van uw bestelling geeft u aan met deze algemene voorwaarden in te stemmen.

2. koopovereenkomst

2.1
a. aanbiedingen van YourHanger kunnen slechts worden aanvaard zoals deze op de website of per e-mail zijn weergegeven. alle opgaven van prijzen, specificaties en/of andere aanduidingen van artikelen en/of diensten worden door YourHanger zorgvuldig op de website weergegeven. YourHanger kan echter niet instaan voor de juistheid daarvan. YourHanger is niet gebonden aan bestellingen welke zijn geplaatst op basis van op de website voorkomende onjuiste informatie.
b. bepaalde verwijzingen op de website kunnen verwijzen naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en onderhouden. YourHanger heeft daarover geen controle en aanvaardt terzake geen aansprakelijkheid ten gevolge van de door derde verstrekte informatie.

2.2
overeenkomsten komen tot stand door de bevestiging door YourHanger van de geplaatste bestelling. deze bevestiging volgt zo spoedig mogelijk op de ontvangst van het elektronische bestelformulier dat door de koper, overeenkomstig de bestelprocedure zoals vermeld op de website, is verstuurd. door het tot stand komen van de overeenkomst gaat de betalingsverplichting voor de koper in. door het versturen van het bestelformulier verklaart de koper kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van YourHanger.

2.3
een overeenkomst tussen ons en de opdrachtgever wordt afgesloten in het Nederlands.

2.4
orderproces:  wij verrichten de volgende technische stappen om tot sluiting van een overeenkomst met de opdrachtgever te komen:
• de koper ziet een gedetailleerd voorbeeld van een door hem/haar gekozen product;
• de koper kan, indien van toepassing, het gewenste design en kleur van het product bepalen;
• de koper kan vervolgens op “bestellen” klikken;
• de koper kan indien, gewenst, op “verder winkelen” klikken om meerdere producten in de winkelwagen te plaatsen;
• de koper kan in het winkelwagen scherm vervolgens nogmaals op “bestellen” klikken;
• “nieuwe” kopers hoeven geen account aan te maken, maar dienen bij een bestelling wel persoonlijke gegevens door te geven;
• de koper kan aangeven welke betaalmethoden zijn of haar voorkeur heeft;
• de koper ziet een besteloverzicht van zijn/haar producten;
• de koper gaat over tot bestelling door op de knop op “verder” te klikken;
• indien de koper heeft gekozen voor één van de betalingsmogelijkheden, dan wordt deze in gang gezet;
• wij bevestigen de koop door het sturen van een orderbevestiging per e-mail.

3. prijzen

3.1
de op de website vermelde prijzen gelden uitsluitend voor de levering van artikelen die via de website aangekocht worden. de vermelde prijzen op de website en de totaalprijs in uw winkelwagen zijn inclusief BTW  en exclusief eventuele verzendkosten/bezorgkosten.
eventuele prijswijzigingen, type en/of drukfouten voorbehouden, hieraan kunnen geen rechten worden ontleent. YourHanger heeft het recht op basis van eventuele onjuiste prijsstelling een bestelling van rechtswege en zonder verplichting tot schadevergoeding te annuleren.

3.2
in sommige gevallen is sprake van aanbiedingsprijzen. aanbiedingsprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig of zolang de voorraad strekt. op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt. de aanbiedingen of prijsopgaven op deze internetsite dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. zij binden YourHanger op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald.

4. levering

4.1
vermelding van leveringstermijnen op de website, in aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten zijn indicatief, maar zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. overschrijding van een leveringstermijn brengt YourHanger niet in verzuim. YourHanger kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de overschrijding van een leveringstermijn.
4.2
indien het door de koper bestelde product niet voorradig is, en op korte termijn ook niet beschikbaar komt, stelt YourHanger de koper hiervan op de hoogte. indien mogelijk levert YourHanger de koper een alternatief artikel van tenminste gelijke prijs en kwaliteit aan.

5. bezorging

5.1
de klant dient zijn adresgegevens op de bevestigings e-mail op juistheid te controleren. de klant is verplicht om eventuele onjuistheden direct door te geven aan YourHanger. eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste adresgegevens op de bezorgbon zullen worden doorberekend aan de klant.

5.2
bezorgingen vinden in geheel Europa tegen de daarvoor geldende postpakket tarieven. bestellingen met een consumentenwaarde boven de 50€ (zegge, vijftig euro) binnen Nederland worden kosteloos bezorgt. bestellingen buiten Nederland maar binnen Europa worden bij een consumentenwaarde van boven de 75€ (zegge, vijfenzeventig euro) gratis bezorgt.

5.3
pakketbezorging wordt door YourHanger uitbesteedt aan PostNL. PostNL bezorgt bestellingen op de met de klant overeengekomen eerst volgende werkdag. Bezorging vindt plaats op het door de klant opgegeven adres. de klant ontvangt van YourHanger een track&trace code.

5.4
indien de klant op het met YourHanger overeengekomen tijdstip niet op het opgegeven bezorgadres aanwezig is, is YourHanger gemachtigd om de klant voor een volgende levering, door de YourHanger -bezorgdienst, bezorgkosten in rekening te brengen. Indien de pakketdienst bij de eerste poging de klant niet thuis treft, wordt de volgende dag kostenloos nogmaals een poging gedaan.

5.5
Indien de klant zijn bestelling bezorgd wordt door een pakketdienst tekent de koper voor ontvangst van zijn bestelling de vrachtbrief van de pakketdienst. Door middel van ondertekening van de bezorgbon tekent de klant voor een correcte en volledige aflevering.

6. betaling

6.1
Betaling door de koper geschiedt vooraf per internetbetalingsomgeving iDEAL, PayPal, CreditCard of andere aanwezige betaalopties. YourHanger is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering van de betaalopdracht.

6.2
wanneer de internetorder of emailorder bij YourHanger binnen is gaan wij op werkdagen direct over tot het verwerken van je bestelling. In het weekend wordt je bestelling op de eerst volgende werkdag verwerkt.

6.3
bij een niet tijdige of juiste betaling door de koper is YourHanger van rechtswege en zonder verplichting tot schadevergoeding ontheven van haar verplichting tot nakoming van de afgesloten overeenkomst en levering van door de koper bestelde artikelen.

6.5
de eigendom van door YourHanger aan de koper geleverde artikelen gaat pas op de koper over indien de koper al hetgeen hij uit hoofde van de koopovereenkomst aan YourHanger is verschuldigd, aan YourHanger heeft voldaan. het risico terzake van geleverde artikelen gaat over op de koper op het moment van aflevering.

7. garanties

7.1
YourHanger garandeert dat de door YourHanger geleverde artikelen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid mogen worden verwacht. mocht het door jou gekochte product na bezorging gebreken vertonen, meldt dit dan alstublieft direct per e-mail (info@yourhanger.com) of telefoon (023 -210 01 82). YourHanger zal het product dan zo spoedig mogelijk vervangen.

7.2
al de producten uit het assortiment van YourHanger worden geleverd met fabrieksgarantie volgens de garantiebepalingen van de betreffende fabrikanten..
indien jeaanspraak wenst te maken op de garantie, dien je dit schriftelijk aan YourHanger te laten weten.

7.3
er geldt geen garantie in de volgende omstandigheden:
a. ten aanzien van normale slijtage of excessievelijk gebruik van de producten.
b. indien de originele aankoopfactuur niet kan worden overgelegd, of deze is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.
c. bij onoordeelkundig gebruik.
d. bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.
e. bij van buitenaf komend onheil (b.v.: blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen, etc.). .

7.4
de koper is verplicht met bekwame spoed na levering van de bestelde artikelen te onderzoeken of YourHanger de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden YourHanger terstond, doch uiterlijk binnen twee (2) werkdagen na levering, schriftelijk in kennis te stellen van de eventuele geconstateerde gebreken. indien dit niet gebeurt, wordt YourHanger geacht aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te hebben voldaan.

8. ontbinding en retournering

8.1
a. de koper mag binnen 14 dagen zijn koop ongedaan maken.
b. de 14 dagen bedenktijd gaan in op de dag dat de koper de bestelde producten hebt ontvangen.
c. in de 14 dagen bedenktijd, dient koper zorgvuldig om te gaan met de producten en de verpakking. Koper mag de hangers uitpakken en gebruiken ‘’om de aard vast te stellen’’ zoals koper dat zou doen in een fysieke winkel vóór de aankoop van een product.

8.2. retourprocedure
a. koper kan via dit modelformulier aangeven dat koper de order wilt retourneren. Het is de verantwoordelijkheid van koper het retourformulier in te vullen, uit te printen en toe te voegen aan de retourzending.
b. koper stuurt bestelling binnen 7 dagen, ongebruikt in originele staat én verpakking retour.
c. koper is zelf verantwoordelijk voor de verzendkosten van het terugzenden van het pakket.
d. YourHanger brengt geen kosten in rekening voor het afhandelen van de retourneren.
e. nadat de koper een beroep heeft gedaan op de ontbinding en de bestelling retour is ontvangen en deze voldoet aan de genoemde voorwaarden van lid. 8.2, zal YourHanger binnen  uiterlijk 30 dagen het aan de koper verschuldigde bedrag restitueren. restitutie geschiedt op de door de koper opgegeven bank- of girorekening.

8.2
De aanspraak op terugbetaling is aan de volgende voorwaarden gebonden:
a. de artikelen zijn geheel compleet en in de originele staat;
b. de artikelen moeten in de originele verpakking zitten
c. de artikelen zijn ongebruikt en onbeschadigd;
d. de artikelen zijn schoon, zoals de klant deze heeft ontvangen;
e. de koper kan de originele aankoopfactuur overleggen;

9. overmacht

in geval van overmacht is YourHanger niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. privacy statement

10.1
jouw privacy is een serieuze zaak. zeker op internet, waar niet altijd even duidelijk is wat wel en niet over jou bekend is of wordt.
omdat wij jou (in meerdere of mindere mate) vragen om persoonlijke gegevens, vinden wij het belangrijk te laten weten wat er met die informatie gebeurt.
YourHanger respecteert jouw privacy en zorgt ervoor dat jouw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven.
alle informatie die jij aan YourHanger verstrekt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld en op geen enkele manier aan derden beschikbaar gesteld, met uitzondering van Pondres BV, het logistiek centrum, Juice BV, de ontwikkelaar van de webshop en PostNL, de postbezorging. Met alle samenwerkende partijen heeft YourHanger overeenkomsten gesloten voor het strikt vertrouwelijk behandelen en persoongegevens voor een maximale duur van 90 dagen. Daarna worden alle persoonsgegevens vernietigd.
alle gegevens die je ons doorgeeft, worden door ons opgeslagen en in eigen verband gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering voor verkoop à contant, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen, tenzij je tegen het toesturen daarvan bezwaar hebt gemaakt.
daarnaast worden jouw gegevens gebruikt om winkelen via www.YourHanger.com zo aangenaam mogelijk te maken. daarom slaan wij jouw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot jouw bestelling en het gebruik van onze diensten op voor een maximale periode van 90 (negentig) dagen. hierdoor kunnen wij de website personaliseren en je producten aanbevelen die je mogelijk interessant vindt.

10.2
persoonsgegevens zullen door YourHanger niet worden verstrekt aan derden die niet gelieerd zijn aan YourHanger, behoudens indien hiervoor expliciete toestemming is gegeven door de koper of indien dit noodzakelijk is in verband met wettelijke eisen.

10.3
persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd. een dergelijk verzoek kan de koper via e-mail indienen. info@yourhanger.com

10.4
cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die bedoeld zijn voor uw computer. YourHanger gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Deze cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Bij YourHanger maken we gebruik van drie typen cookies. functionele, analyserende en marketing cookies. Functionele cookies zorgen ervoor bijvoorbeeld voor dat u kunt inloggen met eigen inloggegevens. Analyserende cookies zorgen dat we de webshop beter maken, denk hierbij aan Google Analytics. de Marketing cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u geen persoonlijke aanbieding mist.
je kunt uw browser zo instellen dat je tijdens het winkelen bij YourHanger geen cookies ontvangt. dit kan door je browser instellingen te wijzigen. let op: het kan zijn dat de webshop niet optimaal functioneert wanneer je, jouw cookies verwijderd.

11. klachten en reparaties

11.1
YourHanger streeft naar een volledige tevredenheid van haar klanten. mocht er onverhoopt toch iets niet helemaal goed zijn gegaan of niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan de koper zijn klacht telefonisch of per e-mail melden of per post opsturen naar ons postadres. indien de koper na ingebruikname bij een defect YourHanger wil vragen om herstel van het artikel bepaalt YourHanger op welke wijze dit geschiedt.

11.4
iedere aansprakelijkheid van YourHanger jegens de koper is beperkt tot maximaal het door de koper aan YourHanger uit hoofde van de overeenkomst te betalen bedrag. YourHanger is nooit aansprakelijk voor schade in de vorm van omzet- of inkomstenderving, verminderde goodwill of enige ander gevolgschade.